Algemene Voorwaarden:

Hieronder vindt u de algemene leveringsvoorwaarden van ICTBoost.
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen door ICTBoost, met uitsluiting van andersluidende voorwaarden van zijn wederpartijen,
tenzij expliciet anders vermeld wordt in een schriftelijke overeenkomst.
Door ondertekening van een offerte of akkoordgeving via e-mail, verklaart elke wederpartij in te stemmen met deze leveringsvoorwaarden.
Deze voorwaarden zijn laatst gewijzigd op 22 mei 2019.

DEFINITIES

Website: een samenhangend geheel van digitale internetpagina’s inclusief bijbehorende digitale afbeeldingen, scripts & databases.
Onderhoudscontract van een website: de door ICTBoost aan te brengen verbeteringen in de bestaande website van de opdrachtgever
om een goede werking van de website te garanderen.
Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie ICTBoost een overeenkomst sluit tot het leveren van diensten.
Opleveringstermijn: De termijn, uitgedrukt in werkdagen, waarnaar ICTBoost zal streven om de website op te leveren. De
opleveringstermijn begint te lopen wanneer de bouw-fase van de website start.

TOEPASSELIJKHEID

Door ondertekening van een overeenkomst (schriftelijk of via e-mail) met ICTBoost verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft
genomen van de algemene leveringsvoorwaarden van ICTBoost & dat hij met deze leveringsvoorwaarden akkoord gaat.
Afwijken van de algemene leveringsvoorwaarden is alleen mogelijk, wanneer die expliciet in een schriftelijke overeenkomst tussen de
opdrachtgever & ICTBoost opgenomen wordt.

AANBIEDING & ACCEPTATIE

Alle offertes & prijsopgaven door ICTBoost zijn geheel vrijblijvend.
Offertes & prijsopgaven door ICTBoost blijven 1 maand geldig, tenzij een andere termijn wordt vermeld door ICTBoost. Facturering
geschiedt op basis van de offerte & eventueel bestelde of uitgevoerde meerwerken lopende de opdracht.
Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de opdrachtgever & ICTBoost zijn pas geldig vanaf het moment dat deze
wijzigingen middels een aanvullend of gewijzigde overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen. Een samengestelde prijsopgave
verplicht ICTBoost niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor de toekomstige opdrachten.
De opdrachtgever erkent onderling e-mail of faxverkeer als wettelijk, geldig bewijsmiddel in toepassing van artikel 2281 van het Burgerlijk
Wetboek.

UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

ICTBoost zal de overeenkomst naar beste inzicht & vermogen, overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Indien, en voor
zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft ICTBoost het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door
derden, al dan niet in onderaanneming.
De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan ICTBoost aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de
opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig worden
overgemaakt aan ICTBoost.
Indien deze benodigde gegevens niet tijdig aan ICTBoost zijn verstrekt, heeft ICTBoost het recht de uitvoering van de overeenkomst op te
schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te
brengen.
ICTBoost is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, te wijten aan door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige
gegevens. Overeenkomsten tussen ICTBoost & de opdrachtgever worden steeds in fasen uitgevoerd. Hierbij kan ICTBoost de uitvoering
van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande
fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
Indien door ICTBoost of door de opdrachtgever ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op
de locatie van de opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever zorg voor de door die
medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

DUUR & BEEINDIGING

Ontwerpen, programmeren & herwerken
Het ontwerpen, programmeren of herwerken van een nieuwe of bestaande website is een aannemingsovereenkomst die wordt
uitgevoerd volgens de bepalingen in de offerte. Werken waarvoor geen levertijd voorafgaandelijk is overeengekomen, worden uitgevoerd
binnen een redelijke termijn, behoudens andersluidende expliciete overeenkomst.
De uitvoeringstermijn eindigt met de oplevering, die stilzwijgend geschiedt ter gelegenheid van de publicatie op het internet. Na
publicatie op het internet (via de bestelde domeinnaam) volgt een periode van 7 dagen waarin de klant nog opmerkingen kan maken,
waarna de website definitief wordt geacht te zijn opgeleverd.

Hosten van een website & het beheer van domeinnamen
Behoudens andersluidende overeenkomst worden alle hostingcontracten op jaarbasis aangegaan. Zij vangen aan van zodra de aanvraag is
doorgegeven aan de derde partij, en worden behoudens opzegging ontvangen minstens één maand voor de vervaldag stilzwijgend
verlengd voor een nieuwe periode van een jaar. Een laattijdige betaling van één of meerdere hostingfacturen levert vanaf de achtste dag
na ingebrekestelling grond op voor het deactiveren van de website & het verwijderen of overschrijven van de data, waarbij het
factuurbedrag onverminderd verschuldigd zal zijn.
Tenzij expliciet overeengekomen staat de opdrachtgever zelf in voor de transfer van een website in geval van beëindiging van de
hostingovereenkomst. Indien daarvoor de bijstand van ICTBoost wordt gevraagd, zullen deze prestaties in regie worden aangerekend.

Onderhoudscontracten
Onderhoudscontracten vangen aan op de dag van de definitieve oplevering & worden voor onbepaalde duur aangegaan, behoudens
andersluidende expliciete overeenkomst. Onderhoudscontracten van onbepaalde duur zijn te allen tijde opzegbaar mits een opzegtermijn
van ten minste drie maanden.
Een laattijdige betaling van één of meerdere facturen inzake onderhoud levert vanaf de eerste dag na de vervaldag een schorsing op van
het recht op onderhoudsprestaties, waarbij de resterende termijnen onverminderd verschuldigd zullen zijn.

Algemeen
ICTBoost kan een overeenkomst met de opdrachtgever direct beëindigen wanneer de opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig
houdt aan de met ICTBoost gesloten overeenkomsten inclusief de bijhorende leveringsvoorwaarden.
ICTBoost heeft het recht de overeenkomsten zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te
beëindigen indien de opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, uitstel van betaling of een concordaat heeft aangevraagd of
verkregen of anderszins geheel of gedeeltelijk het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren. De opdrachtgever heeft alsdan geen
recht op enige schadevergoeding.

MODALITEITEN VAN LEVERING

ICTBoost gaat na ontvangst van de benodigde gegevens, teksten en/of beeldmateriaal zo spoedig mogelijk van start met het aanmaken
van de overeengekomen producten en/of diensten. Bij het ontwerpen van een nieuwe website maakt ICTBoost eerst een designontwerp
(=papieren versie) & legt dit ter goedkeuring voor aan de opdrachtgever. Laatstgenoemde controleert dit ontwerp en geeft commentaar,
opmerkingen of aanmerkingen zo spoedig mogelijk door aan ICTBoost.
Wanneer de opdrachtgever niet binnen een redelijke termijn reageert op het designontwerp, gaat ICTBoost ervan uit dat de
opdrachtgever akkoord gaat met het designontwerp. Na ontvangst van de reacties van de opdrachtgever op het designontwerp of het
binnen een redelijke termijn uitblijven van zulke reacties gaat ICTBoost over tot de bouw (programmatie) van de volledige website.
Indien in de offertefase een voorschot bedongen werd, is de opdrachtgever, na het handtekenen van de offerte ertoe gehouden het
voorschot te betalen. ICTBoost behoudt zich het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten totdat het overeengekomen
voorschot betaald is.

OVERMACHT

ICTBoost aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wanneer ICTBoost als gevolg van overmacht of vreemde oorzaak niet aan zijn
verplichtingen kan voldoen. In het geval dat de overmacht slechts tijdelijk van aard is, zal ICTBoost alsnog aan alle verplichtingen trachten
te voldoen vanaf het moment dat dit redelijkerwijs weer mogelijk is.
Wanneer onderling overleg tussen de opdrachtgever & ICTBoost geconcludeerd wordt dat dit niet meer mogelijk is, zal de overeenkomst
in onderling overleg herzien of ontbonden worden.
Eventuele reeds geleverde prestaties door ICTBoost tot aan het moment van overmacht zullen alsnog gefactureerd worden.

PRIJZEN

Alle prijzen ten aanzien van particulieren & BTW-plichtigen zijn exclusief BTW, tenzij nadrukkelijk anders vermeld staat. De opgegeven
tarieven zijn in principe vast. Er is evenwel een aanpassing aan de levensduurte (=indexatie) mogelijk van zodra de oorspronkelijk
overeengekomen prijs meer dan 1 jaar oud is, of een prijsaanpassing wanneer stijgende wisselkoersen of andere externe oorzaken de
grondstoffen- software- of onderdelenprijzen met minstens 10% hebben doen stijgen.
Andere tariefwijzigingen worden door ICTBoost minimaal 2 maanden van tevoren bekendgemaakt aan de opdrachtgever.
Laatstgenoemde is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen vanaf het moment dat de aangepaste tarieven van kracht worden, maar
enkel in het geval wanneer de tariefwijziging een prijsverhoging zou inhouden. Prijsverlagingen kunnen geen grond op beëindiging
opleveren.

BETALING

Vanaf het moment dat een overeenkomst voor het ontwerpen wordt gesloten tussen de opdrachtgever & ICTBoost is de opdrachtgever
betalingsplichtig. De opdrachtgever dient binnen 20 dagen na het verzenden van de factuur door ICTBoost het verschuldigde bedrag te
voldoen.
Bij een onderhoudsovereenkomst voor een website wordt door ICTBoost aan de opdrachtgever elk jaar een factuur gestuurd. De
opdrachtgever dient binnen 20 dagen na het verzenden van de factuur door ICTBoost het verschuldigde bedrag te voldoen. De periode
van onderhoud & de betalingstermijn kan in een andersluidende schriftelijke overeenkomst gewijzigd worden.
Vanaf het moment dat de opdrachtgever de betalingstermijn overschrijdt, is hij in gebreke, zonder dat daartoe een aanmaning of
ingebrekestelling nodig zou zijn, en is de opdrachtgever de officiële rentevoet verschuldigd inzake de wetgeving op de
betalingsachterstand in handelstransacties aan ICTBoost over het openstaande bedrag, met ingang van de vervaldag. Daarenboven is
alsdan ofwel de werkelijke incassokost door de opdrachtgever verschuldigd, ofwel een schadevergoeding van 10% van het factuurbedrag,
met een forfaitair minimum van 250 euro & een maximum van 2000 euro per factuur, naar keuze van ICTBoost.
In dergelijke gevallen behoudt ICTBoost zich het recht voor eventuele lopende werkzaamheden of geleverde diensten tijdelijk te staken,
totdat de verschuldigde bedragen zijn ontvangen. Alle protesten inzake de geleverde of gefactureerde diensten dienen op straffe van
verval binnen de acht dagen worden toegezonden aan ICTBoost.
De opdrachtgever wordt pas eigenaar van of krijgt het gebruiksrecht op de geleverde goederen en/of diensten vanaf het moment dat hij
aan al zijn verplichtingen jegens ICTBoost heeft voldaan.

COPYRIGHT

Al het door ICTBoost vervaardigde materiaal mag zonder de uitdrukkelijke toestemming van ICTBoost niet worden bewerkt of verwerkt in
andere websites dan waarvoor het oorspronkelijk gemaakt is. De eigendom van door ICTBoost verstrekte ideeën, concepten of
ontwerpen blijft volledig bij ICTBoost, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen wordt.
In het laatste geval kan ICTBoost hiervoor een vergoeding bedingen. Bij gebleken schending van het genoemde eigendom is ICTBoost
gerechtigd hiervoor een zelf vast te stellen doch redelijke vergoeding in rekening te brengen. ICTBoost behoudt het recht de door de
uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke
informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

AANSPRAKALIJKHEID

Voor zover ICTBoost bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten & leveringen van derden, waarop ICTBoost weinig of
geen invloed kan uitoefenen kan ICTBoost op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook voortkomend
uit deze relaties met ICTBoost of het verbreken ervan ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met
ICTBoost.
In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is ICTBoost slechts aansprakelijk voor de vervangende
schadevergoeding tot het factuurbedrag. Iedere aansprakelijkheid van ICTBoost voor enige andere vorm van schade is uitgesloten,
daaronder begrepen vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.
De opdrachtgever dient er rekening mee te houden dat informatie die via internet verzonden wordt, door derden onderschept kan
worden. ICTBoost kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van
vertrouwelijke of geheime informatie. De opdrachtgever zal zich hiertegen zelf afdoende verzekeren, met afstand van verhaal jegens
ICTBoost & vrijwaring van deze laatste in hoofdsom, interesten & kosten.
ICTBoost is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van het door de opdrachtgever aangeleverde materiaal dat op de
website van de opdrachtgever is aangebracht. ICTBoost is evenmin verantwoordelijk voor de links die op een website worden
aangebracht.
De opdrachtgever zal er zelf voor instaan dat hij de nodige toestemmingen & het recht heeft om links te plaatsen naar externe websites.
De inhoud van de gegevensverspreiding en –publicatie blijft in alle gevallen de eigen verantwoordelijkheid van de opdrachtgever.
ICTBoost wordt niet geacht deze te beperken of erop toe te zien, noch kan ICTBoost aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de
eigen publicatie.
Alle nodige auteursrechten, vergoedingen, onkosten of boetes zijn ten laste van de opdrachtgever. De opdrachtgever zal ICTBoost
vrijwaren voor elke vordering in hoofdsom, interesten & kosten aangaande zaken waarvoor hij zelf moet instaan.

OVERDRACHT RECHTEN & PLICHTEN

ICTBoost noch de opdrachtgever zijn gerechtigd hun rechten of plichten voortvloeiend uit gesloten overeenkomsten over te dragen aan
een derde partij zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij.

DIVERSE BEPALINGEN

ICTBoost zal geen persoonlijke gegevens van de opdrachtgever aan derden verstrekken zonder dat daar een wettelijke verplichting toe
bestaat. Dit geldt tevens voor eventuele vertrouwelijk informatie die ten behoeve van het uitvoeren van een overeenkomst verstrekt is
aan ICTBoost. De identiteitsgegevens van de opdrachtgever worden bewaard in onze database, met het oog op intern gebruik. De
opdrachtgever heeft steeds het recht schriftelijk wijziging of verwijdering te vragen van zijn gegevens.
De opdrachtgever geeft door aanvaarding van deze voorwaarden de toestemming tot het intern gebruik ervan. De opdrachtgever kan
echter steeds schriftelijk wijziging of verwijdering vragen van zijn gegevens uit onze database. Wanneer dit nodig mocht zijn, kunnen
wijzigingen in een overeenkomst na schriftelijke bevestiging van beide partijen doorgevoerd worden. Hierdoor kan de opleveringstermijn
veranderen. ICTBoost zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk van de nieuwe opleveringsdatum & eventuele financiële consequenties
op de hoogte stellen.
ICTBoost is vrij om voor promotiedoeleinden als referentie te verwijzen naar de geleverde eindproducten, tenzij nadrukkelijk anders is
overeengekomen.
De opdrachtgever geeft door aanvaarding van deze voorwaarden de toestemming tot de plaatsing van minstens één ICTBoost tekstlink
en/of ICTBoost logo op de door ICTBoost ontwikkelde webpagina's, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.

GESCHILLEN & TOEPASSELIJK RECHT

Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van
deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen ICTBoost & opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe
bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen op te maken.
Op alle onder deze voorwaarden gedane aanbiedingen & gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing. In geval van
geschillen omtrent de interpretatie, de toepasselijkheid, de beëindiging, de opzeg of de uitvoering van de overeenkomst, dan wel de inhoud van
deze voorwaarden of enige andere hiermee gelieerde onderwerpen, met uitsluiting van de betaling van onbetwiste facturen, verbinden de partijen
er zich toe om vooraleer enige gerechtelijke actie te ondernemen, een beroep te doen op bemiddeling door een erkend bemiddelaar, en dit op
straffe van onontvankelijkheid.
Onverminderd bovenstaand gegeven, en voor alle andere kwesties, zullen alle geschillen, direct of indirect uit de overeenkomst voortvloeiend of
daarmee verband houdend, bij de Belgische territoriaal bevoegde rechter te Leuven aanhangig worden gemaakt, die uitsluitend bevoegd is.
Deze voorwaarden zijn eveneens gepubliceerd op de website van ICTBoost: http://www.ictboost.be
Deze voorwaarden zijn onder voorbehoud van drukfouten.
Van toepassing is steeds de laatste versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

ICTBoost Gegevens

ICTBoostOndernemingsnummer: 0834.185.152
Bank: 610-4794200-66
IBAN: BE07 6104 7942 0066
BIC: BDCHBE22


Copyright © 2013 - Alle aangeduide prijzen exclusief 21% BTW
Algemene Voorwaarden - Privacybeleid - Sitemap - Credits
Volg ons op: ICT Services - ICTBoost  ICT Services - ICTBoost  ICT Services - ICTBoost